Skip to content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Aanbieding en overeenkomst
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij Leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert, ook indien deze
goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze
algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
1.3 Toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen leverancier
en cliënt in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepaling in acht worden genomen. 

2. Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd.
2.2 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door cliënt te betalen periodiek vervallende
bedragen, geldt dat leverancier gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een
termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
2.3 Leverancier is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan cliënt aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende
planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie
maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
2.4 Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door leverancier kenbaar gemaakte aanpassing
van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is cliënt gerechtigd binnen zeven werkdagen
na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de
kennisgeving van leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou
treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
2.5 Alle facturen zullen door cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde
betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum
betalen.
2.6 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal cliënt,
zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente
verschuldigd zijn. Indien cliënt na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de
vordering uit handen worden gegeven, in welk geval cliënt naast het alsdan verschuldigde totale
bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke
kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde
kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins,
waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimumbedrag
van € 50,00. 

3. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
3.1 Elk van partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de
andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder
geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
3.2 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van
de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen
dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 

4. Voorbehoud van eigendom en rechten
4.1 Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, totdat alle bedragen die cliënt
verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te
verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 2.6, waaronder begrepen rente
en kosten van invordering, volledig aan leverancier zijn voldaan.
4.2 Rechten worden aan cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de
voorwaarde dat cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

5. Risico
5.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of van een
door cliënt gebruikte hulppersoon zijn gebracht. 

6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
6.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals
analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan,
berusten uitsluitend bij leverancier of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden
toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of
daarvan kopieën vervaardigen.
6.2 Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere
materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van leverancier of diens licentiegevers
bevatten. Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 3, deze programmatuur,
apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven
en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden
worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van cliënt die niet noodzakelijkerwijs
de programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
6.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of
materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk
karakter en geheimhouding van de programmatuur.
6.4 Het is leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
programmatuur. Indien Leverancier door middel van technische bescherming de programmatuur heeft
beveiligd, is het cliënt niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de
beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt niet in staat is een reservekopie van de
programmatuur te maken, zal leverancier op verzoek van cliënt een reservekopie van de
programmatuur aan cliënt ter beschikking stellen.
6.5 Behoudens het geval dat leverancier een reservekopie van de programmatuur aan cliënt ter
beschikking stelt, heeft cliënt het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden,
waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter
vervanging van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig
bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn
voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke exemplaar.
6.6 Indien Cliënt programmatuur ontwikkelt of een derde voor hem programmatuur ontwikkelt dan wel
als Cliënt het voornemen heeft dit te doen en hij in verband met de interoperabiliteit van de te
ontwikkelen programmatuur en de aan hem door Leverancier ter beschikking gestelde programmatuur
informatie nodig heeft om deze interoperabiliteit te bewerkstelligen, zal Cliënt Leverancier schriftelijk
en gespecificeerd verzoeken om de benodigde informatie. Leverancier zal alsdan binnen redelijke
termijn mededelen of Cliënt de beschikking kan krijgen over de verlangde informatie en op welke
voorwaarden, waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en voorwaarden betreffende de
door Cliënt eventueel in te schakelen derden. Onder interoperabiliteit wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan: het vermogen van programmatuur om informatie met andere componenten
van een computersysteem en/of programmatuur uit te wisselen en door middel van deze informatie te
communiceren.
6.7 Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Cliënt gerechtigd tot
verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde programmatuur, indien zulks noodzakelijk is
voor het uit de aard van de programmatuur voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Waar in deze
algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder
fouten verstaan het niet voldoen aan de door Leverancier schriftelijk kenbaar gemaakte functionele
specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk
overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden
aangetoond en kan worden gereproduceerd. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld melding aan
Leverancier te maken.
6.8 Leverancier zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat
door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in
Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt
Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en
de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan
Leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier
verlenen om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze
verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met
wijzigingen die Cliënt in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door
derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Leverancier zelf
ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde
toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van Leverancier
een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal Leverancier het geleverde tegen
creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen,
of zorgdragen dat de Cliënt het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur,
apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande
aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Leverancier wegens schending van rechten van
intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid
en vrijwaringsverplichtingen van Leverancier voor inbreuken die veroorzaakt worden door het gebruik
van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet door Leverancier
gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Leverancier geleverde of verstrekte zaken of
programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen
is ontwikkeld of bestemd.
6.9 Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
Leverancier van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en
Cliënt zal Leverancier vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig
beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. 

7. Medewerking door Cliënt
7.1 Cliënt zal Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst
nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
7.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur,
programmatuur en van de door Leverancier te verlenen diensten alsmede voor de controle- en
beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
7.3 Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op
informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de
werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
7.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Leverancier staan of indien Cliënt op andere wijze
niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leverancier in ieder geval het recht tot opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn
gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
7.5 Ingeval medewerkers van Leverancier op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal
Cliënt kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van
toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal Leverancier
vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Leverancier daaronder begrepen, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of
het nalaten van Cliënt of van onveilige situaties in diens organisatie. 

8. Leveringstermijnen
8.1 Alle door Leverancier genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond
van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren en zij
zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde
(levering)termijn brengt Leverancier niet in verzuim. Leverancier is niet gebonden aan
(levering)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan
van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding
van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden. 

9. Beëindiging
9.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien
de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling
waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
9.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor
onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder
opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen
uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te
worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding of restitutie
zijn gehouden.
9.3 Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt
-al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Cliënt
faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan
ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, contractant het vrije beheer over
zijn vermogen heeft verloren, diens faillissement is uitgesproken of wettelijke schuldsanering op hem
als natuurlijk persoon van toepassing is verklaard. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer
tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
9.4 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 9.1 reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Leverancier
ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft
gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of
geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en
worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

10. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring
10.1 Leverancier aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel
10 blijkt.
10.2 De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de
voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een
duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het
totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale
vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 10.000 (Tienduizend euro). Onder
directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Leverancier aan de
overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de
overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn
oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een
voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het
gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
10.3 De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor
materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1.250,- (Twaalfhonderd en
vijftig euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis.
10.4 Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.5 Buiten de in artikel 10.2 en 10.3 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele
aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding
zou worden gebaseerd. De in artikel 10.2 en 10.3 genoemde maximumbedragen komen echter te
vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.
10.6 De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
een overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier
ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De
ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren.
10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt.
10.8 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat
mede bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen,
behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur,
programmatuur of andere materialen. 

11. Overmacht
11.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare
tekortkoming van toeleveranciers van Leverancier.
11.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het
recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de
overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar
overigens iets verschuldigd zullen zijn. 

12. Export
12.1 Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Cliënt zijn de relevante
exportbepalingen van toepassing. Cliënt zal Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden
die verband houden met aan Cliënt toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde
exportbepalingen. 

13. Toepasselijk recht en geschillen
13.1 De overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
13.2 De geschillen welke tussen Leverancier en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een
door Leverancier met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde
Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de procedure conform het Minitrialreglement van de
Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag (= niet bindende adviesprocedure) is
gevolgd, onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.

COMPUTERSERVICE
De in dit hoofdstuk “Computerservice” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit
deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten op het gebied van
computerservice (automatische informatieverwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het
verwerken van gegevens met behulp van door Leverancier beheerde programmatuur en apparatuur. 

14. Duur
14.1 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van
computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur,
bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. Het recht van tussentijdse opzegging van de
overeenkomst door Cliënt is uitgesloten, onverminderd het bepaalde in artikel 15.5.
14.2 De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke
periode verlengd, tenzij Cliënt of Leverancier de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming
van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode. 

15. Uitvoering van de werkzaamheden
15.1 Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk
vastgelegde procedures en afspraken.
15.2 Alle door Leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Leverancier te
stellen voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is
overeengekomen, zal Cliënt de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de
verwerking ophalen van de plaats waar Leverancier de computerservice uitvoert. Transport geschiedt
voor rekening en risico van Cliënt, ook indien dit door Leverancier wordt uitgevoerd of verzorgd.
15.3 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan Leverancier ter uitvoering van de computerservice
ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist
en volledig zijn en dat alle aan Leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties
van Leverancier.
15.4 Alle door Leverancier bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere
materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van
Leverancier, ook indien Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door
Leverancier. Leverancier kan de van Cliënt ontvangen producten en gegevens en de resultaten van
de verwerking onder zich houden totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald
heeft.
15.5 Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien
dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal
Leverancier Cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor
rekening van Cliënt. In zodanig geval kan Cliënt de overeenkomst schriftelijk door opzegging
beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt
met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of
Leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
15.6 Leverancier zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van
de computerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in
relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Des verzocht zal
Leverancier tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Cliënt adviseren over de gevolgen van deze
aanpassingen voor Cliënt. 

16. Telecommunicatie
16.1 Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Cliënt
verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Leverancier is niet
verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.
16.2 Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal Leverancier Cliënt
toegangs- of identificatiecodes toewijzen. Cliënt zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en
slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken. 

17. Beveiliging en privacy
17.1 Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens,
daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet persoonsregistraties
gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn
verricht. Cliënt zal Leverancier alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.
Leverancier zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de
persoonsregistraties zorg dragen.
17.2 Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten
worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke
bewaartermijnen. 

18. Garantie
18.1 Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier niet verantwoordelijk voor controle van de
juistheid en volledigheid van de resultaten van de computerservice. Cliënt zal deze resultaten na
ontvangst controleren. Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden
verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van
producten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor
Leverancier uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Leverancier de
computerservice herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits
de voor het herhalen van de computerservice benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Cliënt de
onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de
resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Leverancier kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden
uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Leverancier, kan Cliënt
Leverancier verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval Leverancier de kosten daarvan
in rekening zal brengen. Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan
Leverancier redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier de voor de betreffende computerservice
door Cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Cliënt
aansprakelijk te zijn. 

DIENSTVERLENING
De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van
deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten verleent, zoals organisatie- en automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en dienstverlening met betrekking tot
netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent
specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van programmatuur en onderhoud,
onverlet. 

19. Uitvoering
19.1 Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in
voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
19.2 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier
gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
19.3 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Leverancier gehouden bij de
uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te
volgen. Leverancier is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de
overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden
opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 20.
19.4 Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een
bepaalde persoon, zal Leverancier steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of
meer andere personen met dezelfde kwalificaties. 

20. Wijziging en meerwerk
20.1 Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of
andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan Leverancier worden
vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan
een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke
overeenkomst wordt gesloten.
20.2 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 20.1 het
overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse
verantwoordelijkheden van Cliënt en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.
20.3 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om
met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal
Leverancier Cliënt tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra
werkzaamheden of prestaties. 

21. Opleidingen, cursussen en trainingen
21.1 Voor zover de dienstverlening van Leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding,
cursus of training, kan Leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling
verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen
worden beheerst door de bij Leverancier gebruikelijke regels.
21.2 Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Leverancier aanleiding geeft, is
Leverancier gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere
opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten
plaatsvinden. 

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk
“Dienstverlening”, van toepassing indien Leverancier in opdracht van Cliënt programmatuur ontwikkelt.
Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” van
toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk
bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een
voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige
machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. 

22. Ontwikkeling van programmatuur
22.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke
manier dit zal geschieden. Leverancier zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis
van de door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan
Cliënt instaat.
22.2 Leverancier is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de
aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van
eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de
betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
22.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verkrijgt Cliënt het recht tot gebruik van de
programmatuur in zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is
overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de
programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Cliënt ter beschikking worden gesteld en
is Cliënt gerechtigd in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. 

23. Aflevering, installatie en acceptatie
23.1 Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan Cliënt conform de schriftelijk vastgelegde
specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Leverancier uit te voeren
installatie schriftelijk is overeengekomen.
23.2 Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen
na aflevering of, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na
voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het Cliënt niet toegestaan de programmatuur
voor produktieve of operationele doeleinden te gebruiken.
23.3 De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een
door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de
installatie, dan wel
b. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de
testperiode, dan wel
c. indien Leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 23.5
ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de
aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 23.6 aan acceptatie niet in de weg staan. In
afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien Cliënt daarvan vóór het moment van
acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig
geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
23.4 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur
fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Cliënt Leverancier hierover
schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de
programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven.
23.5 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur
fouten in de zin van artikel 6.7 bevat, zal Cliënt Leverancier uiterlijk op de laatste dag van de
testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren.
Leverancier zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn
te herstellen, waarbij Leverancier gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of
probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
23.6 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke
verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet
wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname
van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van
Leverancier om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 26, indien
toepasselijk, te herstellen.
23.7 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase
en/of een ander onderdeel onverlet. 

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR
De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de
Algemene Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Leverancier ter
beschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben
uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine
leesbare vorm en vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de
daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Leverancier te verstrekken
nieuwe versies. 

24. Gebruiksrecht
24.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Leverancier Cliënt het niet-exclusieve recht tot
het gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen
gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene
voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te
laden en uit te voeren.
24.2 De programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt
op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen
waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de
verwerkingseenheid van Cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal
aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als
verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele
storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van de storing op
een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking hebben op
meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt.
24.3 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de programmatuur en
dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of
daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van
een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve
van Cliënt gebruikt. Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het
herstellen van fouten, en niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve
van derden (’timesharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de
programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Cliënt ter beschikking
gesteld.
24.4 Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Cliënt alle
in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien partijen zijn
overeengekomen dat Cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren zal
vernietigen, zal Cliënt van zodanige vernietiging Leverancier onverwijld schriftelijk melding maken. 

25. Aflevering, installatie en acceptatie
25.1 Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers
aan Cliënt afleveren en, indien een door Leverancier uit te voeren installatie schriftelijk is
overeengekomen, de programmatuur bij Cliënt installeren.
25.2 Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de
artikelen 23.3 tot en met 23.7 van overeenkomstige toepassing.
25.3 Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Cliënt de
programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de
verplichtingen van Leverancier ingevolge de garantie van artikel 26. 

26. Garantie
26.1 Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een
acceptatietest is overeengekomen, drie maanden na acceptatie, zal Leverancier naar beste vermogen
eventuele fouten in de programmatuur in de zin van artikel 6.7 herstellen indien deze binnen die
periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet
dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden
verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Cliënt is
ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Leverancier zijn gebruikelijke tarieven en
kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten
van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van
Cliënt of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren
van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of
verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Cliënt
zonder schriftelijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet
aanbrengen.
26.2 Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen locatie. Leverancier is
gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in
de programmatuur aan te brengen.
26.3 Na afloop van de in artikel 26.1 bedoelde garantieperiode is Leverancier niet gehouden
eventuele fouten te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhouds-overeenkomst is afgesloten
dat zodanig herstel omvat. 

27. Onderhoud
27.1 Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de
gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Cliënt overeenkomstig de
gebruikelijke procedures van Leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd
aan Leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier naar beste vermogen fouten in
de zin van artikel 6.7 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies
van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Leverancier te
bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke
oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur
aan te brengen.
27.2 Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of
dat alle fouten zullen worden verbeterd.
27.3 Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien
sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Leverancier toe te
rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van
verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
27.4 Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Leverancier bij het beschikbaar komen van
verbeterde versies van de programmatuur deze aan Cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na
het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Leverancier niet meer verplicht tot het herstellen
van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de
betreffende oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en
functies kan Leverancier van Cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Leverancier
aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
27.5 Indien Cliënt niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van
de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Leverancier is aangegaan, kan Leverancier
door Cliënt niet gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te
gaan. 

28. Programmatuur van toeleverancier
28.1 Indien en voor zover Leverancier programmatuur van derden aan Cliënt ter beschikking stelt,
zullen, mits zulks door Leverancier schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die
programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het
bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Deze
voorwaarden liggen voor Cliënt ter inzage bij Leverancier en Leverancier zal deze aan Cliënt op zijn
verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding
tussen Cliënt en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of
buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden. 

29. Uitsluitingen
29.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek of herstel van storingen welke voortvloeien uit het
onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals fouten in
communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van
apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot
de verplichtingen van Leverancier op grond van de overeenkomst, en zullen Cliënt apart in rekening
worden gebracht tegen de geldende tarieven.
29.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
• het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere, magnetische opslagmedia, en
inktlinten;
• de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van
storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen
dan Leverancier of diens hulppersonen;
• werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;
• modificaties aan apparatuur;
• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan. 

30. Tarieven en betaling
30.1 Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst nader vastgelegd, geldt het bij de Leverancier
gebruikelijke basisonderhoudstarief.
30.2 Het bepaalde in artikel 2 is onverminderd van kracht.
30.3 Leverancier is bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd het onderhoud op te schorten zonder
jegens Cliënt tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Voor zover Leverancier gedurende
deze periode op verzoek van Cliënt toch onderhoudswerkzaamheden verricht, kan Leverancier
hiervoor een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen conform zijn gebruikelijke tarieven. 

TOEVOEGING ALGEMENE BEPALINGEN

31 Toevoeging Algemene Bepalingen:
31.1.1 Duur van de overeenkomst: Alle overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt worden
aangegaan voor een jaar, welke automatisch verlengd worden aan het einde van dat jaar, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen en benadrukt.
31.1.2 Totstandkoming / Bestelling Client tekent in beginsel een contract waarin waarin zij verklaart
dat alle producten die achteraf worden besteld in rekening gebracht zullen worden door Leverancier.
Bestellingen mogen tot stand komen indien Client een telefonische opdracht of opdracht via internet
geeft en zich daarbij identificeert doormiddel van een door de Leverancier verstrekt wachtwoord of het
wachtwoord dat op het bestelmoment het juiste wachtwoord is voor de Hosting Manager van Client.
Spelfouten in domeinnamen die tot stand zijn gekomen door een telefonische bestelling zijn voor risico
en rekening van de Client.
31.2 Rechtspersonen: Indien de Cliënt uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal
Cliënt te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval
mocht blijken dat Cliënt ten tijde van opdrachtgeving aan de Leverancier niet bevoegd was te
handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan, of als de
rechtspersoon voor wie getekend is afziet van haar verplichtingen te betalen. Tevens heeft
Leverancier het recht om kosten die door derden aan de Leverancier zijn opgelegd, door te berekenen
aan de Cliënt indien deze het gevolg zijn van onbevoegd handelen van Cliënt uit naam van de
voorgehouden rechtspersoon bij Leverancier. 

31.3 Opzegging:
31.3.1 Opzegging van overeenkomsten dienen SCHRIFTELIJK 1 maand voor beëindiging van het
contractjaar / de factuurmaand te geschieden. Een contractjaar begint op de eerste dag van een
maand. (Is Cliënt bijvoorbeeld in September klant geworden dan is September de factuurmaand en
dient de opzegging te geschieden voor 1 Augustus). Indien Cliënt te laat is met opzeggen zal deze
gehouden worden aan automatische verlenging van het nieuwe contractjaar. Opzegging zal
bovendien nimmer leiden tot restitutie van hetgeen reeds gefactureerd is. Cliënt gaat er mee akkoord
dat ook binnen de eerste 7 dagen van het contracttermijn geen aanspraak gemaakt kan worden op de
wettelijke 7 dagen ontbindingstijd, mede omdat Leverancier binnen deze 7 dagen begint met
nakoming van de overeenkomst.
31.3.2 Wanneer na opzegging en het verstrijken van de looptijd van het contract mocht blijken dat
Cliënt verzuimd heeft voor een tijdige verhuizing van domeinnamen zorg te dragen, zullen deze met
een jaar worden verlengd en gefactureerd.
31.3.3 Ten tijde van opzegging zal er een eindafrekening plaatsvinden van de producten die slechts
gedeeltelijk zijn gefactureerd, welke gedurende het contractjaar zijn afgenomen en derhalve in
rekening zijn gebracht tot de maand-type waarin Cliënt in beginsel klant geworden is. Hierbij geld dat
voor alle producten van Leverancier een minimale looptijd van 1 tot 2 jaar geldt.
31.3.4 Opzeggingen zullen door de leverancier slechts in behandeling worden genomen indien Cliënt
geen vorderingen meer heeft open staan bij Leverancier. Indien Cliënt verzuimd om openstaande
vorderingen te betalen zullen de afgenomen producten worden verlengd met een jaar.
31.3.5 Opzeggingen zullen altijd worden bevestigd per e-mail. Indien Cliënt binnen 7 dagen geen
bevestiging heeft ontvangen, wordt Cliënt geacht contact met Leverancier op te nemen per telefoon,
om te informeren of het opzeggingsformulier ontvangen is.
31.4 Betalingsverzuim:
31.4.1Indien Cliënt na herhaaldelijke verzoeken nog steeds niet aan de betalingsverplichtingen heeft
voldaan, zal het hosting account door leverancier worden beëindigd. De domeinnamen van Cliënt
zullen technisch worden opgeheven en in sommige gevallen direct daarna geregistreerd worden op
onze naam (Leverancier heeft het recht de domeinnamen op te heffen indien Cliënt in verzuim blijft).
Indien Cliënt weer gebruik wenst te maken van de domeinnamen dient Cliënt de facturen te betalen
en zal er nadien € 7,50 heraansluitingskosten per domeinnaam in rekening worden gebracht. Pas na
betaling zal leverancier overgaan tot overdracht van de domeinnamen op naam van de Cliënt of herregistratie van de domeinnamen indien deze nog beschikbaar zijn.
31.5 Automatisch Incasso:
31.5.1 Indien na automatisch incasso de betaling tot 2x toe niet incasseerbaar blijkt te zijn, zal
Leverancier € 5,- administratiekosten in rekening brengen. Wanneer Cliënt ten onrechte de incasso
storneert zal Leverancier € 25,- administratiekosten in rekening brengen. 

32. Reclames
32.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks
binnen 3 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder
nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
32.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5
werkdagen na de factuurdatum
32.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de
factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling
genomen.
32.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de
overeengekomen prestatie te leveren.
32.5 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de
wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit
slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.
32.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
33. Ingeval de wederpartij:
A failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een
gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
C. enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,
D. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
heeft Leverancier door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht,
hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij onze dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag
verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder
dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd
ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.